18e pastorale brief 18e pastorale brief
Britsum,  8 oktober 2020

Begin september verstuurden wij de voorlopig laatste Pastorale brief. We zijn een maand verder, en alweer valt er een brief van onze hand uw mailbox of brievenbus binnen.
De recente ontwikkelingen rondom het corona-virus raken ook ons. Vanaf begin augustus zijn wij op de zondagochtenden weer voor diensten in de Hoekstien samengekomen. Het heeft ons goed gedaan dat dit kon en dat de belangstelling daarvoor groot was.
De meest recente ontwikkelingen beperken opnieuw de mogelijkheden voor deze diensten. Afgelopen week is de overheid met het dringende advies gekomen om het aantal personen dat fysiek aanwezig is bij een kerkdienst te beperken tot dertig personen. Wij volgen dit advies.
Dat betekent dat er niet meer dan dertig mensen bij de dienst aanwezig mogen zijn.

Om te zorgen dat er niet meer dan dertig mensen komen willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft voor de kerkdienst.
U kunt zich opgeven:  telefonisch bij dhr. Wijtse Kemker, tel. 058-2572684 of
op de mail of app bij Fokje Swierstra, scriba.bkj(at)hotmail.com, 06-27322339.

Dit geldt in elk geval voor de diensten in oktober en zolang er niet nog meer beperkende maatregelen komen. Als de maatregelen voor kerken ondertussen weer verruimd worden, is het niet meer nodig u op te geven.  In de week na 25 oktober kunt u weer een brief van ons verwachten waarin wij ingaan op de stand van zaken zoals die dan is.

Aanstaande zondag 11 oktober is er een Friese dienst olv ds. A. Terlouw uit Dronrijp.
Zondag 18 oktober is dhr. J. de Haan uit St. Annaparochie onze voorganger.
Zondag 25 oktober gaat ondergetekende voor in de dienst.
De diensten kunt u thuis ook online volgen via kerkdienstgemist.nl of de link op onze eigen website. Hier zal ook steeds de meest recente informatie te vinden zijn omtrent onze aanpassingen aan de corona-maatregelen.
Tot slot wijzen we u nog op de aanbeveling om tijdens verplaatsingen (bij binnenkomst en uitlopen) een mondkapje te  dragen.

We wensen u heel veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe in deze tijden vol onzekerheden en beperkingen.

Met warme groet, in verbondenheid,
namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum.

Ds. Mirjam Hulzebos      (058-257 2829, hulzebos.7@kpnmail.nl)
 
terug