PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
ANBI gegevens Diaconie ANBI gegevens Diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: 
Telefoonnummer
Diaconie van de Gereformeerde kerk Britsum Cornjum Jelsum. 
(facultatief):   
RSIN/Fiscaal nummer:  824119575 
Website adres:  http://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net
E-mail:  scriba.bkj(at)hotmail.com 
Adres:  Bokkesteege 4
Postcode:  9056PK
Plaats:  Koarnjum.
Postadres:  De Greiden 8
Postcode:  9055LR
Plaats:  Britsum
 
De Gereformeerde kerk te Britsum, Koarnjum en Jelsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde kerk te Britsum, Koarnjum en Jelsum.. 
 
 1. Samenstelling bestuur.  
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
   
  Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
   
   
 2. Doelstelling/visie. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 3. Beleidsplan.Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: 
  beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
   
  Van de Gereformeerde Kerk Britsum, Cornjum, Jelsum, uit de bijlage bij het beleidsplan:
   
  “Geloof, Hoop en liefde”:
  Diaconie
  De diaconie heeft de doelstelling van missionair gemeentezijn vertaald in haar eigen beleidsplan. Dit wordt concreet gedaan door een accent te leggen op missie onder de jeugd, kerkplanting in Nederland en het steunen van een project voor theologische vorming in Roemenië. In het praktische werk van de diaconie ligt de focus op lokale armen- en ouderenzorg. 
  Op een aantal bovengenoemde terreinen wordt er samengewerkt met de Hervormde zustergemeente. 
  (N.B. sept 2015 zijn de diakonieën van de Gereformeerde en Hervormde gemeente, in het kader van een voorgenomen fusie, aan het werk gegaan met een gezamenlijk beleidsplan voor 2016.) 
  E. Beloningsbeleid.
  De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de
  ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  
   
  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  F.  Verslag Activiteiten.
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  G. Voorgenomen bestedingen.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
  In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
   
   
  H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
   
  Baten en Lasten 
   
begroting
 rekening rekening  
  2016  2016  2015  
baten  
 
 
 
 
 
 
         
 Opbrengsten uit bezittingen         -        113       165   
 Bijdragen gemeenteleden     5.550      6.004      7.298   
                  
Totaal baten
lasten
    5.550      6.117   €   7.363  
       
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €   4.400   €   4.226     11.316   
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)         
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      100       328       325   
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      500       606       908   
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen                
 Salarissen (koster, organist e.d.)                                 
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      250       259      320   
                
Totaal lasten
 
    5.250  €  5.419     12.869   
 
    300  
 
 €   698
 
   -5.506 
 
Resultaat (baten - lasten)  
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie  (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de administratieve kosten van de diaconie.

terug
 
 

Kerkdienst Koarnjum, afscheid en bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 15-07-2018 om 09:30
meer details

Bijeenkomst Diaconie
datum en tijdstip 17-07-2018 om 19:30
meer details

Generatiemaaltijd
datum en tijdstip 28-09-2018 om 18:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.