PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
ANBI gegevens Gemeente ANBI gegevens Gemeente

A. Algemene gegevens 
 

Naam ANBI: 
Telefoonnummer
Gereformeerde kerk Britsum Cornjum Jelsum.
   
RSIN/Fiscaal nummer:  002670367
 
Website adres:  http://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net
E-mail:  Scriba.bkj(at)hotmail.com 
Adres:  Bokkestege 4
Postcode:  9056PK
Plaats:  Koarnjum.
Postadres:  Efter de Wal 10
Postcode:  9055NE
Plaats:  Britsum
 
De Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum.
 
 1. Samenstelling bestuur.  
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
  Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
   
   
   
   
   
   
 2. Doelstelling/visie. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 3. Beleidsplan.Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland  
  Van de Gereformeerde kerk Britsum, Cornjum, Jelsum, uit de bijlage bij het beleidsplan
   
  “Geloof, Hoop en Liefde”:
  Financiën:
  Onze gemeente is voor de inkomsten volkomen afhankelijk van levend geld. Teruggang van ledenaantallen wordt direct vertaald in de inkomsten.  E. Beloningsbeleid.
  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in
  Nederland’.
  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland  
  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. F. Verslag Activiteiten.
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  G. Voorgenomen bestedingen.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
  H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
  Baten en Lasten 
   begroting werkelijk rekening  
  2016 2016 2015  
 
baten
 
 
 
 
 
 
 
         
 Opbrengsten uit bezittingen   €    6.375     1.688     7.105  
 Bijdragen gemeenteleden      41.800    38.330    48.168  
 Subsidies en overige bijdragen van derden     15.000    12.500    25.000  
Totaal baten
 
lasten
 €  63.175    52.518    80.273  
 
 
 
 
 
 
 
                 
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)     63.000  €  65.122 €   59.798  
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   €    3.500  €    2.521 €     1.884  
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk       3.500  €      ------ €     4.984  
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)    €  11.400  €    8.675 €     9.950  
 Salarissen (koster, organist e.d.)       1.000  €       721        545  
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente     17.200  €   9.535  €  19.287  
 Lasten overige eigendommen en inventarissen    €    1.750  €    1.204 €     1.850  
 Overige baten en lasten €   -1.500  € -57.209 €    -2.398  
 Totaal lasten

Resultaat (baten - lasten)
 
  99.850 €  30.569  €   95.900  
 -36.675
 €  21.949
  -15.627
 
 
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug
 
 

Kerkdienst Koarnjum, afscheid en bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 15-07-2018 om 09:30
meer details

Bijeenkomst Diaconie
datum en tijdstip 17-07-2018 om 19:30
meer details

Generatiemaaltijd
datum en tijdstip 28-09-2018 om 18:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.