Pinksterboodschap 2021 Pinksterboodschap 2021
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.


Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier

Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor Pinksteren. Hoe zij samen neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’ vertrek van hen terechtkomen?

Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze vertrouwde samenkomsten, ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”

Sommigen van ons vinden dat de beperkingen nu wel lang genoeg geduurd hebben. Anderen willen nog wat meer geduld betrachten. En soms voelen we zowel het één als het ander binnen onszelf voorbijkomen. Wat zullen we doen, en wat moeten we laten?

We voelen mee met Jezus’ vrienden. Hoe zij met een wat uitgebluste en verwarde geest bij de pakken neerzitten. De één zal dit gedacht hebben, de ander dat hebben gesproken. Maar allen waren zij vervuld van de zorg: hoe komt het straks, hoe gaat het verder?

Misschien hebben ze het ook wel even nodig gehad. Een tussentijd. Waarin wat gewoon is, je is ontvallen. En je gaat nadenken. ,,Waar gaat het om in geloof en kerk en leven en wereld? Bewandelen we wel de goede wegen? Is vernieuwing nodig?”

Zo zitten ze neer, en wachten, op nieuwe geest. Het is niet hun eigen geest die hen overkomt. Die ramen en deuren opent, hen in vuur en vlam zet, hen naar buiten drijft. Het is de geest van Jezus zelf die over hen vaardig wordt. Het is Heilige Geest.

Die Geest wens ik ons allen toe. Het komend Pinksterfeest. En de komende maanden, waarvan we vurig hopen dat met de samenleving ook het kerkelijk leven weer geopend wordt. We elkaar weer ontmoeten zullen. We de sterren weer van de hemel zullen zingen.

Dat zal de Geest zijn van ‘voed het oud vertrouwen weder’. En het zal ook ‘een nieuwe geest in ons’ zijn. Nieuw vertrouwen dat ons overkomt. Nieuwe wegen die we vinden. Moge de Geest van Pinksteren ons overkomen en ons meenemen.

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 834:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
classisdominee Fryslân
 
 
15e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 15e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 25 juni 2021
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Dankbaar geef ik u het blijde bericht door dat onze kerk gisteren heeft laten uitgaan. In overleg met de minister en andere kerkgenootschappen in Nederland heeft onze kerk de coronamaatregelen in ons kerkelijk leven aanmerkelijk versoepeld. Het moderamen van de synode bericht daarover het volgende:
Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.
Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin.
lees meer »
 
Nieuwsbrief Classis juni 2021 Nieuwsbrief Classis juni 2021
Classicale Vergadering 16 juni 2021
Na lange tijd – de laatste ontmoeting was in februari 2021 – troffen de afgevaardigden van de Ringen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht. Al zat ieder in de kerkzaal van De Fontein in Leeuwarden keurig op afstand van de ander, we waren weer samen!
Anders dan in de laatste (bijna) anderhalf jaar kon de agenda nu weer zonder mailwisseling worden afgewerkt.
Protocol Kleine Gemeenten
Classispredikant ds. Beekman zette het landelijke PKN-rapport Lichter Ingevuld om in een beleidsdocument voor de classis Fryslân. Aanleiding voor het Protocol zijn de zorgen die overal in Fryslân worden geuit.
De Classicale Vergadering aanvaardde het ‘Protocol Versterking kleine en kwetsbare gemeenten’
als classicaal beleidskader aanvaard.
 
lees meer »