Derde nieuwsbrief classis Fryslân Derde nieuwsbrief classis Fryslân
Derde Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus
Koudum, 25 maart 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze classis.

Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met Eerste Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten komen te vervallen. Er geldt op dit moment nog een uitzondering voor kerkdiensten waar maximaal dertig personen aanwezig zijn, mits er geen fysiek contact is en er een afstand van anderhalve meter tussen personen is. Als classis adviseren wij u dringend ook geen kerkdiensten te houden waar dertig personen of minder bij aanwezig zijn. Alleen zo kunnen kerken zo veel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Ik adviseer u digitaal te vergaderen.

Eigen kerkdiensten van huis uit beluisteren
In steeds meer gemeenten kunt u uw eigen vertrouwde vieringen vanuit uw huis meemaken. Vanuit talloze kerken in onze classis kunt u op zondag - en soms ook door de week- kerkdiensten, vieringen, gebedsmomenten, kerkmuziek, podcasts enz. bezien en/of beluisteren. Soms verzorgd door voorgangers van een werkgemeenschap samen. De diensten worden van te voren opgenomen of ‘live gestreamd’ vanaf kerkelijke of persoonlijke websites, vanuit www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com Het verzorgen van online diensten valt onder de ’maximaal 30 personen’ regel voor kerkdiensten. Ik adviseer u de dienst te verzorgen met het minimaal aantal personen dat hiervoor nodig is. Zoek de grenzen niet op, maar doe wat wijs en geboden is.

Kerkdiensten op televisie
In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op Goede Vrijdag zendt Omrop Fryslân de Mattheuspassion in het Frysk uit. NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver.

Uitvaart voorbereiden
Predikanten en kerkelijk werkers die een uitvaart leiden, adviseer ik de voorbereiding van de uitvaart via de telefoon, beeldtelefoon (Whatsapp, Facetime o.i.d.) of schriftelijk te doen. Ook uitvaartleiders houden zich aan deze regel. Bedenk dat u bij bezoek aan huis niet enkel het virus kunt ‘halen’, maar ook kunt ‘brengen’.

Uitvaart leiden
Uitvaartbedrijven adviseren sprekers en leiders van uitvaartdiensten om klaar te staan achter de
lezenaar of het spreekgestoelte voordat de familie binnenkomt, en daar te blijven staan totdat de
familie de ruimte heeft verlaten. U kunt in overleg met de familie ook overwegen een plechtigheid in
een kring rondom het graf te houden; daarbij houdt u anderhalve meter afstand. Daarnaast kunnen
voorgangers aanbieden op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij het plaatsen van de grafsteen of het
bijzetten of verstrooien van de as, alsnog een herdenkingsdienst te verzorgen.

Voorgangers en pastoraat
Predikanten en kerkelijk werkers adviseer ik geen pastoraat aan huis te doen, anders dan bij hoge
pastorale nood. Pastores in deze tijden adviseer ik wel actief contact te zoeken met degenen die
behoefte kunnen hebben aan pastorale zorg. Dit kan via de telefoon, e-mail of schriftelijk.

Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten
Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus of overledenen aan het virus, moeten voorgangers alles
doen om niet in contact te komen met het virus. Familieleden kunnen besmet zijn en zullen eerst een
test ondergaan of in quarantaine worden gehouden. Laat u adviseren door de doktoren en
verpleegkundigen van een coronapatiënt of door de GGD. En door de uitvaartverzorger als het gaat
om een aan het virus overledene. Mocht er een uitvaart gehouden worden, dan kan de familie daar niet
bij aanwezig zijn. U kunt zeker hier een herdenkingsdienst op een later tijdstip aanbieden. De familie
en de uitvaartleider kunnen de uitvaart ook uitstellen totdat vaststaat dat geen van de familieleden
besmet is met het virus.

Cruciale beroepen
Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie 'cruciale beroepen'. Zij kunnen bij mw. Els
Megchelsen een 'verklaring predikantschap' cq. 'verklaring kerkelijk werker' aanvragen.
( Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een
verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor kinderopvang die
beschikbaar blijft voor ouders die allebei in cruciale beroepen werken.

Niet alleen
Onze kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. Hier kunnen mensen zich aanmelden
om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. Van harte
aanbevolen.

Tot slot
Het Breed Moderamen wenst u Gods zegen toe in deze bewogen tijd en kracht in het leiden en
voorgaan van uw gemeenteleden. Wij willen met u blijven hopen en bidden dat God zijn wereld en
ons allen zal behoeden en bewaren in deze moeilijke tijd. Bidden wij in het bijzonder voor hen die ziek
zijn, een dierbare verliezen, degenen die ons verzorgen en wie ons voorgaan en regeren.
In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis
Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Een aantal nuttige websites:
Richtlijnen van de landelijke kerk
Tips voor het verzorgen van online diensten
Voorbeelden van vieringen voor bijvoorbeeld de stille week
Orde van dienst ‘s zondags vanuit Franeker
Crisispastoraat in tijden van corona
Coronacrisis vormen van pastoraat die nog wel mogelijk zijn
Aanwijzingen voor pastoraat en uitvaarten, ook bij coronapatienten
Informatie over ‘niet alleen’, en over de aanmeldmogelijkheden
terug