Twaalfde pastorale brief Twaalfde pastorale brief
Britsum, 12 juni  2020
Beste mensen,

Het is al weer weken geleden dat u iets van mij gehoord hebt. In de week na Pasen moest ik mijn werk neerleggen, omdat het met mijn jongste dochter Sara niet goed ging. Sindsdien ben ik bijna dagelijks een paar uur bij haar - zij is opgenomen op de jeugdafdeling van het Jelgerhuis. Helaas kunnen we niet zeggen dat er vooruitgang in haar situatie is. Het is voor haar in de eerste plaats, maar ook voor ons een intensieve en bewogen tijd. We voelen daarbij dagelijks uw steun en meeleven en dat doet ons ontzettend goed: zo veel kaarten zijn er gekomen en nog bijna dagelijks, bloemen, een hart onder de riem… het is letterlijk: hartverwarmend! Heel veel dank daarvoor, ook namens Hedzer en de kinderen.
Ik ben ook dankbaar en onder de indruk van de manier waarop het gemeentewerk opgepakt wordt: iedere woensdag wordt er een meditatief moment uitgezonden en staan daar mensen uit ons midden die ieder op hun eigen manier inspiratie, muziek, verhalen en gebeden delen. Prachtig en ook dat: hartverwarmend. De Pastorale brief zorgt voor verbinding in deze nog steeds vreemde tijd van afstand houden en het vraagt heel wat inspanning om dat bijna iedere week weer voor elkaar te krijgen. De ouderlingen en bezoekmedewerkers doen hun best de pastorale contacten zo veel mogelijk telefonisch te onderhouden.
Nu komt er iets meer ruimte om als gemeente weer bij elkaar te komen. De kerkenraad houdt zich bezig met de vraag hoe dat voor onze gemeente het beste kan. Ook dat vraagt het nodige aan aandacht, zorgvuldigheid en inspanning.
We weten niet hoe de situatie zich hier thuis zal ontwikkelen, maar ik hoop van harte dat ik na de vakantieperiode de draad van het werk voorzichtig weer op kan pakken, en aan kan sluiten als er weer kerkdiensten mogelijk worden op zondagochtend. We houden u daarvan op de hoogte.
Tot die tijd wens ik u alle goeds. We merken dat u ons niet vergeet, maar weet dat u ook in mijn en onze gedachten en gebeden bent.

Met een warme groet, in verbondenheid,
Ds. Mirjam Hulzebos

Ingezonden brief:      
Coronatijd.
Wat krij ik vaak de fraach    ...werom meist sto wol bij myn frou komme ien it fers.hûs en werom mei ik net nei har ta....ja...een rot tiid.tafollig wurkje ik ien e soarch en bin ek nog mantelzorger foar heit no mem wer foar de 2e keer ien de hofwijck sit...
It is ek raar en soms net te begrypen. Een mondkapje hoecht net.hast gjin klachten? Dan gewoan oant wurk.hannen waskje en ontsmette...gjin krûpke mear jaan oan bewenners die it moeilijk ha...sommige minsken wurde raar fan al it corona nijs....sjongende minsken foar it terras brekt de dei efen.  Mar ek foar mysels wie it dûbbel...ik mocht ek net nei us mem ien de hofwijck....alles per tillefoan of roppe fan ôf it balkon of op it terras mei 2  stekken.
Mar we dogge it ergens foar....regels ien acht nimme....ferantwurdelijk foar de sûnens fan de bewenners mar ek foar heit en mem..en it eigen gesin...nog efkes trochsette....binnenkoart  mei der 1 feste besiker nei binnen..mar wol oan de regels halde..
Straks hingje we alkoar wer om e hals en krijt se een dikke tùt.                Gr wytske de boer


Pastorale brief:     Volgende week zal er geen pastorale brief verschijnen.

Meditatieavonden:    Er wordt iedere woensdagavond om 19.15 uur via kerkdienstgemist.nl een meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien. Er zullen lezingen zijn, (orgel)muziek, gebeden. Op 10 juni wordt dit moment ingevuld  door dhr. H. van der Weij mmv. dhr. Jaap Osinga, zang. Op 17 juni vullen diakenen dit moment in en op 24 juni gaat Ben Deijmann dit weer doen.                                                                                                                                                De eerste 30 kerkgangers zijn welkom.  (via de hoofdingang)   Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden.     
Bij de ingang graag uw handen desinfecteren en liever geen gebruik maken van garderobe en toilet.                                                                                                                                                        

Verzoeknummers:   We ontvangen graag uw wens voor een lied en/of gedicht in een meditatief moment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Invulling meditatief moment:   Wilt u meewerken aan de invulling van een meditatief moment op de woensdagavond, dan horen we graag van u.

In juni zal de Hoekstien ook op zondagavond open zijn. Tussen 19.15  en 20.00 uur is er de mogelijkheid voor meditatie in stilte en kan er een lichtje aangestoken worden. Jacob Westra zorgt voor muziek en beelden.  U bent welkom en kunt vrij in- en uitlopen. Bij de ingang graag uw handen desinfecteren en liever geen gebruik maken van garderobe en toilet. Ook hier maximaal 30 aanwezigen.


Registratie: De overheid wil graag een bron van besmetting snel kunnen traceren. Vandaar dat kerken, net als alle andere organisaties, moeten werken aan een registratiesysteem. Mocht het nodig zijn, dan is er achteraf in kaart te brengen wie met wie in contact is geweest.  Bij binnenkomst van onze diensten zet een coördinator uw naam op de Presentielijst.                                                                                               

Kerkdiensten in juli:      Ook in juli zullen er nog geen zondagse erediensten georganiseerd gaan worden. Het is de bedoeling om 2 augustus weer te starten.  Hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte.

Meeleven:   Op 14 juni hoopt dhr. F. Nicolaij 81 jaar te worden. Op 19 juni zijn mw. T. Postma-van der Velde en mw. H. de Jong- de Boer jarig. Zij hopen 84, resp. 79 jaar te worden.  Op 24 juni hoopt mw. L. Haijma-van der Meulen uit Stiens 84 jaar te worden.  Allen gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst.
De operatie van mw. Ria Kok uit Jelsum is goed verlopen, we wensen haar een voorspoedig herstel.

Diaconie:
Dag lieve allemaal,
De diaconie mag er zijn en helpen. In moeilijke situaties dichtbij en veraf. En: diakenen zijn we allemaal, u en ik. Er zijn voor de ander. Open staan voor een gesprekje op afstand, een kaartje naar iemand, zo maar, er wordt aan je gedacht.
Straks de opbrengst van de tuin, die wordt bewerkt door gemotiveerde mensen, die naar de voedselbank gaat, de “collectes” die helpen projecten door te laten gaan.
En zo mogen we met elkaar ons best doen om er te zijn. Voor jezelf, de naaste en de “verre” naaste.
We merken dat u de diaconie een warm hart toe draagt. Er wordt regelmatig geld gestort op het rekeningnummer van de diaconie (NL61ABNA0450223507 tnv Diac. Prot. Gemeente Britsum Koarnjum Jelsum). We willen u daar heel, heel hartelijk voor bedanken en wij zullen er voor zorgen dat het geld bij het juiste doel terecht komt.
Het raakt ons dat we met elkaar zo onze verantwoordelijkheid nemen tav Gods schepping.
De “collectes” voor de komende tijd zijn voor: 14 juni: Build and Be, 21 juni: Wereldvluchtelingendag (KIA Werelddiaconaat), 28 juni: voor onze eigen jeugd, 5 juli:  Vakantiepret voor kinderen in armoede (KIA binnenlands diaconaat).
De diaconie vergadert dinsdag 9 juni op anderhalve meter afstand voor het eerst weer sinds een lange tijd. Het is fijn om elkaar te ontmoeten en het diaconale werk door te laten gaan.
Wij wensen u alle goeds en Gods vrede. Rintje, Rika, Wietske, Tineke, Tine

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,    Wijtse Kemker,  voorzitter   (058-2572684)
Fokje Swierstra, scriba   (058-2572426,  06 27322339)   scriba.bkj@hotmail.com
terug