Vijftiende pastorale brief Vijftiende pastorale brief
Gezelligheid                                                                                                                           Britsum, 31 juli 2020

Ik denk dat velen van u zich nog wel de toespraak van -toen nog- prinses Máxima zullen herinneren waarin zij sprak over de Nederlandse identiteit. (24 september 2007) Ze vertelde dat zij die identiteit na een lange zoektocht niet had gevonden. Ze noemde wel een aantal bijzonderheden die ons kenmerken, bijvoorbeeld onze huizen met de grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar, zo vulde ze gelijk aan: Nederlanders hechten ook aan privacy en gezelligheid. Nederland is: één koekje bij de thee. Maar ook: enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is: nuchterheid en beheersing, pragmatisme. Maar ook: samen intense emoties beleven.

Die laatstgenoemde bijzonderheden herken ik wel in de crisis die ons de laatste maanden overkwam, en die nog niet is afgelopen. Ik denk aan de persconferenties van de regering, de zakelijke communicatie, het wetenschappelijke werk van het RIVM, de indringende reportages op televisie, zoals het programma ‘Frontberichten’, de onderlinge hulp. In een crisis komen bepaalde kenmerken van het Nederlandse volk goed van pas. Maar andere dingen komen er door in de verdrukking. Ik denk aan de gastvrijheid en de warmte, want we moesten toch vooral thuisblijven, liefst geen bezoek ontvangen, zelfs niet van familie. Nieuwe regels.

Oude regels zijn zo ingesleten dat je het nauwelijks meer in de gaten hebt, het zit helemaal in je systeem. Je merkt dat het beste als er gasten uit een ander land op bezoek zijn. Als je met een Nederlander afspreekt dat je elkaar om vijf uur ’s middags op een bepaalde plaats zult ontmoeten, dan moet je ook om vijf uur (of in ieder geval niet later dan tien over vijf) op die afgesproken plaats zijn, en niet om zes uur of om zeven uur.
En dat koekje bij de thee, waar prinses Máxima het over had, lijkt een kleinigheid, een grapje misschien, maar het is denk ik wel waar. Het heeft te maken met de ongeschreven regels waaraan de gezelligheid moet voldoen.
Ook de gezelligheid lijkt in de huidige crisis in de verdrukking te komen. Ik vind het bijzonder om te merken dat het vooral die sociale band is die rondom kerkdiensten, koorrepetities, etentjes, en allerlei andere evenementen zo node wordt gemist. Het afstand houden, geen handen geven, niet knuffelen, de coronacrisis lijkt een aanslag op onze identiteit. En het is nu de vraag hoe wij daaruit zullen geraken. Is er een weg terug, naar het “oude normaal”?

De Bijbelse koning Salomo spreekt hierover in zijn boek Prediker:
Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon. (Prediker 1,9)


Ja, veel dingen zullen terugkeren: gedachten en gewoonten, maar ook de strijd en het ongeloof. Daar kunnen we ons toch niet bij neerleggen? Er is op de wereld immers ook veel veranderd! We weten: er is nooit een eenvoudige herhaling van de seizoenen, het leven is niet simpelweg geboren worden en sterven. Dát weten maakt ons oplettend. Misschien moeten wij onze identiteit wel herzien. Misschien erkennen dat het oude is voorbijgegaan / en het nieuwe gekomen, zoals de bijbel ergens schrijft (2 Korintiërs 5,17)

Blijf -daarom- niet staren op wat vroeger was, lees ik in een lied van Huub Oosterhuis.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –
het is al begonnen, merk je het niet? (Lied 809) 
       met een warme groet, Wijtse Kemker

Pastorale brief: De volgende Pastorale brief zal op 21 augustus verschijnen.

Kerkdiensten op de zondagochtend in de Hoekstien: ook online te beluisteren !!
                    2 augustus 9.30 uur Ds. M. Hulzebos
                    9 augustus 9.30 uur Ds. M. Hulzebos
                    16 augustus 9.30 uur Dhr. T. Simonides, Fryske tsjinst
Op 2 augustus ga ik weer voor het eerst voor in een zondagse dienst in onze gemeente. Ik kijk er erg naar uit om weer bij elkaar te komen. Ook al mogen we nog niet samen zingen en zullen we dat zeker missen, we kunnen wel samen stil zijn, bidden, lezen, luisteren, en zo verbinding zoeken met elkaar en met de Eeuwige. We lezen het verhaal van de wonderbare spijziging en staan stil bij de verbinding die Jezus brengt.
In de dienst van 9 augustus staat Petrus centraal, een bijzondere leerling van Jezus. We luisteren onder andere naar een lied van Stef Bos over hem.
U merkt: ik pak de draad van het werk in de gemeente weer op. In augustus richt ik mij eerst hoofdzakelijk op de diensten. Helaas is de situatie van mijn dochter nog niet zoals we wensen. Maar bij mij zelf groeit de behoefte om ook weer aandacht en energie aan de gemeente te kunnen geven, en van u te ontvangen. Heel veel dank voor al uw steun en meeleven in de afgelopen maanden!
Met een warme groet, in verbondenheid, Ds. Mirjam Hulzebos

Meeleven:  Verjaardagen: 3 aug. Dhr. P. Iedema, Koarnjum, 87 jaar
                                           6 aug. Dhr. R.J.B. Dokter, Jelsum, 75 jaar
                                           9 aug. Mw. O.C. de Vries-ter Beek, Britsum, 76 jaar
                                           12 aug. Mw. J. A. Hoogstra-Rauwerda, Britsum, 79 jaar
                                           13 aug. Mw. H. Dijkstra-de Jong, Jelsum, 75 jaar
                                           21 aug. Dhr. G. Osinga, Britsum 78 jaar
                Jubileum: 15 aug. Dhr. D. en mw. B. Homsma - v.d. Galiën,       40 jaar getrouwd
Allen hartelijk gelukgewenst en een bijzondere dag met veel mooie momenten toegewenst.

Diaconie:   Vertrouw het verleden toe aan Gods liefde, het heden aan Gods genade en de toekomst aan Gods voorzienigheid. Deze tekst van Augustinus stond in mijn agenda, ik dacht: dat is een mooie tekst om te delen en over te mijmeren. Bij dezen.
De collecten voor de komende tijd: 2 aug: voedselbank, 9 aug: Open Doors, vervolgde kerk, 16 aug: KIA, zendingscollecte voor Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening, 23 aug: KIA, noodhulp ivm hongersnoden in de wereld.
In deze tijd zal er 1 collecte zijn voor diaconie, kerk en goede doel. De kerkrentmeesters en diaconie maken een afspraak over de gegeven gaven. Kunt u de dienst niet bezoeken en wilt u toch kerk en diaconie een gift geven, dan wordt het zeer op prijs gesteld dat u de gift overmaakt op de rekeningnummers van kerk en diaconie.
Hartelijk dank voor uw giften!                                              Hartelijke groeten namens de diaconie, Tine vd Veen

Bedankje:            Beste doarps genoaten,
Lâns dizze wei wolle wy elkenien betankje foar it meilibjen yn hokker foarm dan ek wilens en nei it ferstjerren fan myn leave man, ús belutsen heit en grutske pake, dhr. Fokke Velsma.
Us mem hat no in oar eigen plekje yn Nij Statelân te Menaam.
Har adres is: Mevr. E. Velsma-Plantinga, Nijlan 221, 9036 KN Menaam,   Til: 0518-420264
Groetnis, Engkjen en de bern.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Wijtse Kemker, voorzitter (058-2572684) Fokje Swierstra, scriba (058-2572426, 06 27322339) scriba.bkj@hotmail.com
terug