Zestiende pastorale brief Zestiende pastorale brief
Britsum,  21 augustus

Zondag 2 augustus kwart over negen
het is bijna zover, niets houdt mij tegen.
De klokken van de kerk
doen, dankzij Leny,  hun uitnodigende werk.
Wij mogen weer naar de zondagse dienst en wij kunnen
zolang de corona  het ons maar zal gunnen.
Corona heeft ons nog wel in de macht
en de anderhalve meter is hier ook van kracht.
Maar op deze zondagmorgen
gaan wij ter kerke zonder zorgen.
In de hal staat Tineke met een pompje
en wij voelen het al aan ons klompje
de handen ontsmetten met een gel
kom maar op, dat willen wij wel.
Eindelijk elkaar weer ontmoeten
en vele kerkgangers persoonlijk begroeten.
Wijtse wijst ons de zitplaatsen aan
op de stoelen die alleen of met samen staan.
En wat de kerkenraad al niet weet te verzinnen
ze komen niet achter maar voorin naar binnen.
Handen schudden vergeet het maar
dan maar een kleine buiging naar elkaar.
Jacob doet het beamerwerk
en Anne zorgt voor de muziek in de kerk.
De teleurstelling dat wij niet zingen mogen
is door Jaap zijn bijdrage snel vervlogen.
Ds Mirjam heeft de preek iets aangepast
wij mogen de stoelen draaien en zijn verrast
met degen die  achter ons zit mogen wij praten
en dat zullen wij zeker niet laten.
Zo beleven wij na maanden weer een zondagse dienst in de kerk
maar voor die tijd is er heel veel werk
gedaan door al die betrokken mensen
wij konden het niet anders  wensen.
En dit keer even niet het gemak
van het doorgeven van een collecte zak.
In de hal stond een grote schaal
daarin konden de centjes, allemaal.
De verdeling zal,  volgens Sytse, correct gebeuren
daarover zullen we echt niet zeuren.
Wij verlaten de kerk met en dankbaar gevoel en met het vertrouwen
dat wij de dienst voorlopig zo kunnen houden.
Prachtig om zo weer met elkaar gemeente te zijn
wat was het geweldig en wat voelde het fijn.

Sjoukje Boorsma


Beste mensen,
Sjoukje heeft een mooie impressie op rijm gemaakt van die eerste zondag in augustus. Eindelijk mochten we weer naar de kerk voor een dienst met vertrouwde mensen om ons heen, in plaats van kijken of luisteren, voor de televisie of de computer. Vertrouwd, en tegelijk ook anders. Want terug naar het oude normaal kunnen we ook in de diensten voorlopig nog niet. Zo mogen we niet zingen terwijl samen zingen eigenlijk een onmisbaar onderdeel van de eredienst is. We zullen zoeken naar andere vormen en alternatieven. Dat is voor iedereen wennen, voor u, maar ook voor mij. Maar voorop staat dat ik heel blij ben dat we in de augustusmaand met deze ontdekkingstocht konden beginnen.

Met een warme groet,   in verbondenheid,    Ds. Mirjam Hulzebos.


Kerkdiensten op de zondagochtend in de Hoekstien:   ook online te beluisteren
            23  aug.  9.30 uur  Ds. M. Hulzebos
In deze dienst lezen we over Salomo die om wijsheid vraagt (1 Koningen 3: 5 – 12) en uit het Mattheusevangelie horen we vier korte parabels die draaien om het onderscheiden en herkennen van wat er echt toe doet (Mattheus 13: 44 – 52).
            30 aug.   9.30 uur  Ds. D. de Boer
             6 sept.  9.30 uur  Dhr. R. Colijn, Youth for Christ
            13 sept.  9.30 uur  Ds. M. Hulzebos, mmv. leden van “De Nije Bazún”
Gezamenlijke Open Luchtdienst met de doopsgezinde gemeente uit Stiens, op het Britsumer kaatsveld.
Het thema wordt: Gods onnavolgbare goedheid.
We lezen Jona 4: God spaart Ninevé, en Mattheus 20: 1 – 16 over de werkers in de wijngaard.

Diaconie:        Dag, lieve mensen,
Nadenkertje: Niets streelt de ziel meer dan een andere ziel een beetje uit de put te helpen. (bron onbekend)
Collecteren nieuwe stijl, een grote schaal achterin de kerk waar u uw gaven in mag doen voor diaconie, kerk en goede doel. Dat is wel wennen, ook voor de diakenen. Het lijkt zo onpersoonlijk.
Maar wat is de diaconie blij met uw gift, want daar wordt een hoop goeds mee gedaan. Dichtbij en veraf. Omdat de collectes al een poos van tevoren zijn vastgelegd, kunnen wij niet altijd direct op de actuele situatie inspringen. Maar op een later moment zullen wij altijd proberen aandacht te geven aan een ramp die is gebeurd. Zoals nu, het staat nog op ons netvlies: de grote ramp in Beiroet. Op zondag 13 september zal de collecte dan ook zijn voor slachtoffers en nabestaanden van deze ramp en wederopbouw van huis en haard. Tekorten aan eten, medicijnen en noem maar op moeten zsm worden aangevuld. Wilt u eerder een gift geven dan kan dat via het rekeningnummer van de diaconie, KerkinActie, giro 555 of andere hulpverlenende organisaties. De collectes voor de komende weken zijn bestemd voor: 23 aug: KIA noodhulp ivm hongersnoden in de wereld, door corona, oorlogen, weersomstandigheden e a komt eten niet of nauwelijks op tijd bij bevolkingsgroepen die al kwetsbaar zijn. Hulp via lokale partners is hard nodig. 30 aug: Nijkleaster Jorwert, 6 sept: Youth for Christ, : 13 sept: KIA noodhulp. Beiroet.
Hartelijk dank voor uw gaven. Een hartelijke groet van uw diakenen,  Rintje, Tineke, Rika, Wietske en Tine.

Ingezonden:          Sake wer thús!
De oprop dy’t er wie om Sake in kaartsje te stjoeren, om’t er yn Britsum wie fanwege de korona, hat hiel wat oplevere! Mear dan hûndert kaartjes kamen op de doarsmatte, en else kear wie it wer in feesje foar Sake. Tige tank foar it omtinken!
Dizze korana-tiid kinne je soms ek wer ta nije ynsjoch bringe. Al langer wiene we net alhiel tefreden hoe’t it gie mei syn wenjen yn Dokkum, en dat hat ús dien beslúten om him foarearst wer yn hûs te nimmen. Syn wurk bliuwt yn Dokkum, en wij kinne úse wurkroasters oanpasse oan de nije situaasje. We hoopje dat we letter sizze kinne, dat dit de goeie kar west hat. Oant nou ta it giet it poerbêst. Hjoed (29 juli) krigen we it offisjele ferhúsberjocht fan de gemeente mei de post, dus hij is nou wer grutske boarger fan Britsum!
Jaap, Klasina en Sake Osinga

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  Wijtse Kemker,  voorzitter   (058-2572684)
Fokje Swierstra, scriba   (058-2572426,  06 27322339)   scriba.bkj@hotmail.com

 
terug