15e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 15e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 25 juni 2021
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Dankbaar geef ik u het blijde bericht door dat onze kerk gisteren heeft laten uitgaan. In overleg met de minister en andere kerkgenootschappen in Nederland heeft onze kerk de coronamaatregelen in ons kerkelijk leven aanmerkelijk versoepeld. Het moderamen van de synode bericht daarover het volgende:
Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.
Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin.

Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad of ze direct van al deze versoepelingen gebruik gaat maken. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/versoepeling-tot-maximaal-aantal-aanwezigen-op-anderhalve-meter-samenzang-mogelijk/

Het Breed Moderamen van de Classis Fryslân concludeert dat hiermee een einde is gekomen aan de belangrijkste beperkingen die de afgelopen lange periode voor het kerkelijk leven golden. De onderlinge afstand van 1,5 meter, met de bekende maatregelen die we voortdurend getroffen hebben om die te handhaven, dienen we voorlopig nog wel in acht te nemen. Op de website van de koepel van kerken, het CIO, vindt u de aanwijzingen wat daarvoor nodig is. Daar vindt u ook een goede manier om zorgvuldig met de gemeentezang om te gaan.
https://www.cioweb.nl/

Hiermee gaat voor ons als Friese gemeenten de lang gekoesterde wens in vervulling dat we vrijwel onbevangen samen onze kerkdiensten kunnen vieren, samen kunnen zingen, elkaar ontmoeten en het samen gemeentezijn beleven. Wij danken God die ons als kerk in de afgelopen bewogen periode heeft bewaard en behoed, en bidden dat God, wat er ook gebeurt, ons ook in de tijden die we tegemoet gaan nabij zal blijven.
Persoonlijk hoop ik dat deze vijftiende nieuwsbrief in coronatijd de laatste zal wezen, en dat
ik in mijn volgende brieven de ‘gewone’ en vertrouwde dingen van het kerkelijk leven met u
kan delen. Ik dank u voor de zorgvuldigheid die u al de maanden die achter ons liggen in acht
hebt genomen, en voor het vertrouwen dat u in ons als Breed Moderamen hebt gesteld.
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
(Gezang 280:1)
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
terug