Wie zijn wij? Wie zijn wij?
(Uit het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 2016-2021)

Wij zijn de Protestantse Gemeente in de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum. Wij willen graag in geloof, hoop en liefde een gemeenschap vormen waar je jezelf kunt zijn, waar je veilig bent en geborgen. Kortom: een gemeenschap waar je je als gemeentelid thuis voelt en waar ook andere mensen van harte welkom zijn. Wij willen ruimte maken voor verschillen in geloof, in de overtuiging dat de Heer ons verenigt, ons draagt en toekomst geeft.

WAT GELOVEN WIJ?

Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin mensen uit verschillende tradities bij elkaar komen. Op uiteenlopende manieren wordt het geloof in onze dorpen beleefd en beleden. Sommigen noemen God hun hemelse Vader, Schepper van al wat leeft, anderen noemen Hem: Bron van liefde, die ons allen hoop schenkt en geloof en vertrouwen biedt. De één ziet Jezus als Zoon van God, de Verlosser, die met zijn verzoenend bloed de spiraal van kwaad en dood in het leven voor ons heeft doorbroken, voor een ander was hij een buitengewoon goed mens aan wie wij allemaal een voorbeeld kunnen nemen. Sommigen ervaren dat de Heilige Geest in hun hart wil wonen en hen leidt, stuurt en richting geeft, anderen ervaren de Geest als bron van inspiratie die ons aanzet om mee te werken aan Gods Rijk van vrede, liefde en genade.

Wij voelen ons geroepen om met al onze veelkleurigheid ruimte te maken voor elkaar en zo van onze Gemeente een oefenplaats voor respect, verdraagzaamheid en ruimhartigheid te maken. Wij weten ons verbonden met elkaar als mensen die zoeken en verlangen naar God.

Wij geloven dat Hij ons ertoe oproept om in de samenleving dichtbij ons, in onze dorpen en verder weg in de wereld dienend, liefdevol, hoopgevend en verzoenend aanwezig te zijn. Wij geloven dat Hij ons daarin zal helpen.

WIE ZOUDEN WE WILLEN ZIJN?

In de eerste plaats willen wij in verbondenheid met God, elkaar en de samenleving dichtbij en verder weg een eigentijdse, gastvrije en veelkleurige gemeente zijn. Een gemeente waar jong en oud zich thuisvoelt.

Daarnaast willen wij aandacht schenken aan de mensen in onze dorpen; op een open en een niet opdringerige wijze van betekenis zijn voor onze dorpsgenoten, en ons waar zij dat nodig hebben, inzetten voor hun welzijn.

HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?

Omdat we pas bij elkaar zijn willen we in het eerste begin de aandacht vooral richten op de opbouw van onze geloofsgemeenschap. Wij richten onze aandacht naar God en naar elkaar. We willen werken aan goede persoonlijke onderlinge contacten. Wanneer ons pas gefuseerde kerk als het ware helemaal als een thuis voor iedereen op orde is, om zo te zeggen: de verhuisdozen uitgepakt en de kasten ingeruimd, bouwen we verder aan een veelkleurige kerk voor jong en oud in onze dorpen.

Wij zetten ons er samen voor in om deze doelen in onze verkondiging, in het pastoraat, in het diaconaat, in ons leren, in het jeugdwerk en de wijze waarop wij de bezittingen beheren gestalte te geven.
terug