Nieuws uit de classis Nieuws uit de classis
Maart 2022

Classisvergadering 15 maart 2022.

Op 15 maart kwam de classicale vergadering bijeen in De Oerdracht te Joure. Spreker was deze keer Robert Colijn, diaconaal opbouwwerker bij Solidair Friesland. Hij vertelde over het Presentiewerk en de diverse projecten die in de samenwerking tussen Solidair Friesland en de classis Fryslân zijn opgezet. Het meest bekend is het project De Woonkamer. Dit kent een eenvoudige vorm: één ochtend in de week wordt in een woning/gebouw een plek gecreëerd waar de kerk present is en waar iedere buurtbewoner welkom is.

Lees verder
 
19e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 19e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 27 november 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Spoedbericht
Van ons synodemoderamen ontvang ik per vandaag een spoedbericht dat het zich aansluit bij het advies van de landelijke kerkenkoepel (CIO). De kerken komen hiermee tegemoet aan het dringend beroep dat de regering op hen doet om geen kerkdiensten fysiek te houden na ’s middags 17.00 uur, en ook geen kerkdiensten te organiseren die om 17.00 uur in de middag
nog niet zijn afgelopen. Online diensten kunnen vanaf 17.00 uur gewoon plaatsvinden, uiteraard met een zo klein mogelijk aantal medewerkenden. Zie https://www.cioweb.nl/.

 
lees meer »
 
20 Nieuwsbrief in coronatijd van de Classis Fryslân 20 Nieuwsbrief in coronatijd van de Classis Fryslân
Koudum, vierde adventszondag, 19 december 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Nieuwe beperkingen
Het was onze verwachting en onze hoop dat we dit jaar Kerstmis in elkaars aanwezigheid zouden kunnen vieren. Helaas heeft de overheid nieuwe beperkende maatregelen moeten afkondigen. Dit uit voorzorg vanwege een snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Deze beperkingen in de samenleving hebben ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop we in de kerken Kerstmis en de jaarwisseling kunnen vieren.

Zoveel als mogelijk online kerkdiensten
 
lees meer »
 
18e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 18e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 18 november 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Regels aangescherpt
Ons synodemoderamen heeft, in overleg met de minister en met de vele andere kerkgenootschappen in Nederland, de coronaregels voor het kerkelijk leven verder aangescherpt. Dit omdat het aantal besmettingen met het virus en de daaruit voortkomende ziekenhuisopnames ernstig toenemen.
 
lees meer »
 
Aanvulling Pastorale Brief Oekraïne Aanvulling Pastorale Brief Oekraïne
Koudum, 1 maart 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Gebedsmoment ‘Vrede is voor iedereen’
In aanvulling op de pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne geven wij u door dat op woensdag 2 maart a.s. de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne organiseren. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur en wordt door de KRO-NCRV live uitgezonden op NPO2 onder de titel 'Vrede is voor iedereen'. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop 's Hertogenbosch. De viering wordt ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland. The Psalm Project verzorgt de muziek. Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk.
lees meer »
 
21e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 21e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 19 januari 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Versoepeling van de beperkingen
De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen.

Advies synodemoderamen biedt weer meer ruimte
Van ons synodemoderamen ontving ik het volgende advies:
Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld.
Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.
Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk.
 
lees meer »
 
Kerstgroet Classis Friesland Kerstgroet Classis Friesland
Kleine Kerstmis

Hoe we als kerken dit jaar Kerstmis kunnen vieren, weet ik nu niet. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in snel tempo op. Op het moment dat ik dit schrijf – de zaterdag voor kerst – ziet het ernaar uit dat kerkdiensten enkel digitaal mogelijk zullen zijn.

Maar Kerstmis zit dieper dan wat er kan. Al gelasten we onze fysieke kerstvieringen af; al zijn koren nauwelijks in staat geweest kerstliederen te oefenen; al mogen we hoogstens vier mensen thuis aan de kersttafel ontvangen – het zal evengoed kerstfeest zijn.

Klein kerstfeest zal het zijn. Daarin is Lucas ons voorgegaan. Twee ouders ‘op alle dag’ lopend, die over bergen en door dalen trekken om aan het bevel van de keizer te voldoen. Ver van huis zijn en geen plaats vinden in een herberg.
lees meer »
 
Pinksterboodschap 2021 Pinksterboodschap 2021
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.


Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier

Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor Pinksteren. Hoe zij samen neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’ vertrek van hen terechtkomen?

Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze vertrouwde samenkomsten, ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”

Sommigen van ons vinden dat de beperkingen nu wel lang genoeg geduurd hebben. Anderen willen nog wat meer geduld betrachten. En soms voelen we zowel het één als het ander binnen onszelf voorbijkomen. Wat zullen we doen, en wat moeten we laten?

We voelen mee met Jezus’ vrienden. Hoe zij met een wat uitgebluste en verwarde geest bij de pakken neerzitten. De één zal dit gedacht hebben, de ander dat hebben gesproken. Maar allen waren zij vervuld van de zorg: hoe komt het straks, hoe gaat het verder?

Misschien hebben ze het ook wel even nodig gehad. Een tussentijd. Waarin wat gewoon is, je is ontvallen. En je gaat nadenken. ,,Waar gaat het om in geloof en kerk en leven en wereld? Bewandelen we wel de goede wegen? Is vernieuwing nodig?”

Zo zitten ze neer, en wachten, op nieuwe geest. Het is niet hun eigen geest die hen overkomt. Die ramen en deuren opent, hen in vuur en vlam zet, hen naar buiten drijft. Het is de geest van Jezus zelf die over hen vaardig wordt. Het is Heilige Geest.

Die Geest wens ik ons allen toe. Het komend Pinksterfeest. En de komende maanden, waarvan we vurig hopen dat met de samenleving ook het kerkelijk leven weer geopend wordt. We elkaar weer ontmoeten zullen. We de sterren weer van de hemel zullen zingen.

Dat zal de Geest zijn van ‘voed het oud vertrouwen weder’. En het zal ook ‘een nieuwe geest in ons’ zijn. Nieuw vertrouwen dat ons overkomt. Nieuwe wegen die we vinden. Moge de Geest van Pinksteren ons overkomen en ons meenemen.

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 834:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
classisdominee Fryslân
 
 
16e Corona nieuwsbrief Classis 16e Corona nieuwsbrief Classis
Koudum, 21 september 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Versoepelingen
Komende zaterdag 25 september versoepelt de regering de coronamaatregelen voor onze samenleving. De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten.

De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Daar vragen wij u:
lees meer »
 
Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne
Koudum, 25 februari 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Geschokt hebben we deze dagen kennis genomen van de oorlog die is in Oekraïne is uitgebroken, nu het Russische leger daar is binnengevallen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Oekraïne en in het bijzonder bij de slachtoffers die er in deze oorlog vallen. Wij voelen ons verbonden met de mensen in Oekraïne. Moge God zich over hen allen ontfermen in de nood, de vrees en het verdriet waarin zij nu leven. Moge God de leiders van het land de wijsheid en de moed geven die zij nu nodig hebben.
lees meer »
 
3e Nieuwsbrief Oekraïne van de Classis 3e Nieuwsbrief Oekraïne van de Classis
Koudum, 5 maart 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Bidden en werken
De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie.

Meerdere acties
Naast gebedsdiensten zamelen sommigen kleding in, voedingsmiddelen en medicijnen, en zoeken manieren dit naar Oekraïne te brengen. Anderen maken plannen om vluchtelingen in huizen en gebouwen op te vangen, de meesten houden collectes om geld bij elkaar te brengen waarmee we de bevolking daar kunnen helpen. De vele gebeden die worden gedaan en de werken die daaruit voortkomen, zijn hartverwarmend, en vervullen ons met hoop.
lees meer »
 
22e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 22e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 18 februari 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Einde aan de beperkingen
Dankbaar hebben we deze week gehoord dat er spoedig een einde komt aan vrijwel alle coronamaatregelen. Dit betekent dat er vanaf volgende week vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen voor onze kerkdiensten meer gelden, en dat ook het overige kerkelijke leven weer onbelemmerd kan plaatsvinden. Wel blijven basisregels van belang zoals handhygiëne, thuisblijven bij klachten en aandacht voor ventilatie.

Onbevangen
Graag stem ik in met de woorden van de preses van onze Generale Synode, ds. Marco Batenburg, die ons oproept weer van harte kerk te zijn: "Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven."
lees meer »
 
17e corona nieuwsbrief Classis 17e corona nieuwsbrief Classis
Koudum, 5 november 2021 (Let Op, onderstaande tekst is geschreven voordat de nieuwe maatregelen van het kabinet zijn gecommuniceerd.)
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Basisregels
Helaas nemen de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames als gevolg daarvan weer toe. De regering heeft daarom de kerken gevraagd om de basisregels voor de coronabestrijding die tot eind september golden, weer te gaan volgen. Het moderamen van de synode heeft samen met de meeste andere kerkgenootschappen dit advies overgenomen.
lees meer »
 
15e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 15e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 25 juni 2021
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Dankbaar geef ik u het blijde bericht door dat onze kerk gisteren heeft laten uitgaan. In overleg met de minister en andere kerkgenootschappen in Nederland heeft onze kerk de coronamaatregelen in ons kerkelijk leven aanmerkelijk versoepeld. Het moderamen van de synode bericht daarover het volgende:
Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.
Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin.
lees meer »
 
Nieuwsbrief Classis juni 2021 Nieuwsbrief Classis juni 2021
Classicale Vergadering 16 juni 2021
Na lange tijd – de laatste ontmoeting was in februari 2021 – troffen de afgevaardigden van de Ringen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht. Al zat ieder in de kerkzaal van De Fontein in Leeuwarden keurig op afstand van de ander, we waren weer samen!
Anders dan in de laatste (bijna) anderhalf jaar kon de agenda nu weer zonder mailwisseling worden afgewerkt.
Protocol Kleine Gemeenten
Classispredikant ds. Beekman zette het landelijke PKN-rapport Lichter Ingevuld om in een beleidsdocument voor de classis Fryslân. Aanleiding voor het Protocol zijn de zorgen die overal in Fryslân worden geuit.
De Classicale Vergadering aanvaardde het ‘Protocol Versterking kleine en kwetsbare gemeenten’
als classicaal beleidskader aanvaard.
 
lees meer »