17e corona nieuwsbrief Classis 17e corona nieuwsbrief Classis
Koudum, 5 november 2021
(Let Op, onderstaande tekst is geschreven voordat de nieuwe maatregelen van het kabinet zijn gecommuniceerd.)

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Basisregels
Helaas nemen de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames als gevolg daarvan weer toe. De regering heeft daarom de kerken gevraagd om de basisregels voor de coronabestrijding die tot eind september golden, weer te gaan volgen. Het moderamen van de synode heeft samen met de meeste andere kerkgenootschappen dit advies overgenomen.

Anderhalve meter en mondkapjes
Het synodemoderamen vraagt ons daarom om de afstand van anderhalve meter ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Ook geldt weer het advies om binnen onze gebouwen bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naar-aanleiding-van-persconferentie-2-november/

Geen coronatoegangsbewijs
Kerkelijke gemeenten hebben hier een grote verantwoordelijkheid omdat zij geen coronatoegangsbewijs bij de ingang hoeven te vragen. Om een veilige kerk te kunnen bieden, moeten zij daarom de basisregels zorgvuldig in acht nemen.

Andere bijeenkomsten
Ook voor andere kerkelijke bijeenkomsten in kerkelijke gebouwen geldt het dringende advies anderhalve meter afstand te bewaren en bij verplaatsingen een mondkapje te dragen. Voor niet-kerkelijke bijeenkomsten in onze gebouwen gelden de regels die in de rest van de samenleving gelden. Zo dienen koren die oefenen in kerkelijke ruimtes, wel een coronatoegangsbewijs te vragen. In de kerkdienst zelf hebben koorleden een coronapas niet nodig, maar dienen zij wel minimaal anderhalve meter afstand te bewaren.

Ventilatie belangrijk
Bijzondere aandacht vraagt onze landelijke kerk voor de ventilatie van onze kerkelijke gebouwen. Tips en informatie vindt u op
http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/ en op https://www.ventilerenzogedaan.nl/

Protocol blijft gelden
Voor het overige blijft het protocol voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
gelden. U vindt het op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-enandere-
kerkelijke-bijeenkomsten/


Geen tweedeling
Minister-president Mark Rutte heeft ons allen in de persconferentie deze week opgeroepen
‘mild te zijn voor elkaar’. Graag wil ik zijn oproep onderstrepen en u vragen te waken voor
een tweedeling in ons kerken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Met zorg zie ik
hoe het wederzijds begrip tussen beide groepen lijkt af te nemen. Wanneer wij op een
zorgvuldige en veilige manier met elkaar omgaan, kunnen we elkaar ook in dit opzicht in
onze kerkdiensten en gebouwen de ruimte geven zonder anderen over en weer uit te sluiten,
ook al maken zij een andere keuze dan wijzelf maken.

Verdriet
Dat in onze samenleving de besmettingen en ziekenhuisopnames toenemen en daarom ook de
beperkingen hoe wij met elkaar omgaan, doet ons ook binnen het bestuur van onze classis
verdriet. Maar tegelijk heeft het Breed Moderamen begrip voor de noodzaak van de
hernieuwde maatregelen. Van harte hopen wij dat de nieuwe maatregelen verdere
beperkingen in de samenleving en het kerkelijk leven kunnen voorkomen. Bovenal bidden wij
om Gods hulp en bewaring in deze moeilijke periode van ons kerkzijn. Mogen ons geloof en
vertrouwen, ons gebed en ons lied ons door deze bewogen tijden leiden.

In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt
. (Lied 968:4)


Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
terug