18e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 18e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 18 november 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Regels aangescherpt
Ons synodemoderamen heeft, in overleg met de minister en met de vele andere kerkgenootschappen in Nederland, de coronaregels voor het kerkelijk leven verder aangescherpt. Dit omdat het aantal besmettingen met het virus en de daaruit voortkomende ziekenhuisopnames ernstig toenemen.

Maatregelen
Kerk en overheid adviseren u dringend de volgende maatregelen bij uw kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten te nemen:
• houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan;
• werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering wanneer er onvoldoende veilige plaatsen zijn;
• draag een mondkapje tijdens verplaatsing;
• beperk het aantal samen te zingen liederen en zing op ingetogen wijze;
• beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden, tot maximaal 4 personen.
U vindt de volledige tekst op de website van onze kerk:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naar-aanleiding-persconferentie-12-november/

Geen coronatoegangsbewijs
Het synodemoderamen geeft tevens aan dat een coronatoegangsbewijs voor de kerkdiensten niet gevraagd wordt:
Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang. Ook geeft de overheid aan dat het vragen om een coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel is die alleen noodzakelijk is als anderhalve meter afstand houden onmogelijk is.
Voor activiteiten van derden die uw (kerk)gebouw huren of gebruiken (bijvoorbeeld voor koorrepetities), kan een coronatoegangsbewijs wel nodig zijn. Dit is het geval indien deze activiteit ‘CTB-plichtig’ is (= Corona Test Bewijs).

Vermijd tweedeling
Namens de synode heeft synodescriba ds. René de Reuver een indringende oproep gedaan
tweedeling te vermijden in de samenleving. Ook uit hij grote aarzelingen bij het eventueel
gebruik in de samenleving van de 2G maatregel waarbij alleen van het virus genezen mensen
en tegen het virus gevaccineerden toegelaten worden.
“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid,
voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder
iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden, maar vormen
een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en
lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen
(Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding.”

U vindt de volledige tekst van de oproep op de website van onze kerk onder:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-rene-de-reuver-deze-tijd-vraagt-omheilzaam-
samenleven/

Ventilatie belangrijk
Het ventileren van uw (kerk)gebouwen is belangrijk. Tips, informatie en o.a. een rekenhulp
vindt u op:
http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/ en op https://www.ventilerenzogedaan.nl/

Protocol blijft gelden
Voor het overige blijft het protocol voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
gelden. U vindt het op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-enandere-
kerkelijke-bijeenkomsten/


Teleurstelling
Dat de coronasituatie ons noodzaakt ons opnieuw te gaan houden aan verdergaande
beperkingen, is een teleurstelling. Ik wens en bid dat God ons in deze moeilijke tijden zal
dragen en ons helpt elkaar in liefde te dragen en te verdragen.

Waar liefde woont,
gebiedt de Heer zijn zegen;
daar woont Hij zelf,
daar wordt zijn heil verkregen
en ‘t leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133:3 – Oude Berijming)


Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant


 
terug