19e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 19e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 27 november 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Spoedbericht
Van ons synodemoderamen ontvang ik per vandaag een spoedbericht dat het zich aansluit bij het advies van de landelijke kerkenkoepel (CIO). De kerken komen hiermee tegemoet aan het dringend beroep dat de regering op hen doet om geen kerkdiensten fysiek te houden na ’s middags 17.00 uur, en ook geen kerkdiensten te organiseren die om 17.00 uur in de middag
nog niet zijn afgelopen. Online diensten kunnen vanaf 17.00 uur gewoon plaatsvinden, uiteraard met een zo klein mogelijk aantal medewerkenden. Zie https://www.cioweb.nl/.

Verantwoordelijkheid nemen
Hiermee vraagt de regering ons als kerken onze verantwoordelijkheid te nemen om onze reisbewegingen en ontmoetingen na vijf uur in de middag zo veel mogelijk te beperken. Zo kunnen wij als kerk meewerken aan het terugdringen van het toenemend aantal coronabesmettingen. Namens het Breed Moderamen van onze classis vraag ik u ernstig in overweging te nemen volgens dit advies te handelen.

Advent
Wij staan als kerken aan het begin van de adventstijd. De tijd dat wij vieren dat het licht groeit, en dat het licht van Jezus Christus de duisternis overwint. Ondanks bovenstaande nieuwe beperkende maatregelen wens ik u allen een gezegende Advent toe.

O kom, o kom Immanuël, verlos uw volk, uw Israël. (Gz. 125:1 Liedboek 1973)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
terug