21e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 21e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 19 januari 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Versoepeling van de beperkingen
De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen.

Advies synodemoderamen biedt weer meer ruimte
Van ons synodemoderamen ontving ik het volgende advies:
Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld.
Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.
Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk.
 
Gezond verstand
Tijdens de laatste persconferentie gaf de minister-president bij de aangekondigde versoepelingen als belangrijkste leidraad: Volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral: geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte.
Bij de verruimingen nu blijven daarom in ieder geval de basisregels van toepassing. Dat betekent dat het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5m afstand in een kerkruimte past in kleinere kerkgebouwen minder kan zijn dan 50 personen.

Gemeentewerk zoveel mogelijk weer opstarten
Het synodemoderamen raadt ons allen aan het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te
starten, dit met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.
  • Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen.
  • Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. (Meer hierover is bijv. te vinden bij andere jeugdwerkkoepels zoals Scouting Nederland.
  • Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).
Blij en dankbaar
Met het Breed Moderamen van onze Classis Fryslân ben ik blij en dankbaar dat wij met deze
voorzichtige verruimingen het kerkelijk leven in elkaars aanwezigheid weer zorgvuldig
kunnen opnemen. We hopen en bidden dat de komende weken ons nog weer meer
gelegenheid zullen bieden in elkaars nabijheid samen voor Gods aangezicht gemeente te zijn.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4 Berijmd)


Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
 
terug