ANBI Diaconie ANBI Diaconie
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: 

KvK nr:
Diaconie van de Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum

76354040
RSIN/Fiscaal nummer:  825506773 
Website adres:  http://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net
E-mail:  scriba.bkj(at)hotmail.com  of diaconie.te.bkj(at)gmail.com
Adres:  De Kamp 14
Postcode:  9055 NM
Plaats:  Britsum
Postadres:  Lieuwe Jellingastrjitte 8
Postcode:  9055 MZ
Plaats:  Britsum
 
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum.
 
B. Samenstelling bestuur.  
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
 
C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland  
De Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum, heeft een eigen beleidsplan met een plaatselijke uitwerking:

“Uit verbondenheid is een plan ontstaan om met elkaar op weg te gaan”: (2016-2021)
 
Diaconie
De diaconie heeft de doelstelling van missionair gemeentezijn vertaald in haar eigen beleidsplan. Dit wordt concreet gedaan door een accent te leggen op missie onder de jeugd, kerkplanting in Nederland en het steunen van projecten. In het praktische werk van de diaconie ligt de focus op lokale armen- en ouderenzorg. 


E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
 
Jaarrekening Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum  
ANBI rapport
 
Toelichting op de jaarrekening 2018 van het College van Diakenen van de  Protestantse Gemeente Britsum Koarnjum Jelsum
 
De diaconie heeft het 2e boekjaar na de fusie afgesloten met een negatief saldo van € 50 (2017 was positief € 711)
 
Ten opzichte van de begroting 2018 waren de baten per saldo ruim € 1.000 hoger dan begroot. Dit kan worden verklaard door een stijging van € 3.500 van de collecten en giften. De huurinkomsten waren € 2.500 lager dan begroot door de verkoop van de woning Efter de Wal 3 te Britsum.
 
De lasten waren in 2018 per saldo € 3.400 hoger dan begroot. Dit betreft met name onderhoud van de woning aan de Martenawei 47 te Koarnjum en bijzondere projecten Tanzania en hulp aan kinderen in Columbia.
 
Op grond van de richtlijnen van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken zijn de onroerende zaken op de balans ultimo 2018 voor € 1 opgenomen.
 
De boekwinst op de verkoop van de woning Efter de Wal 3 te Britsum bedraagt € 151.226. Achter de woning Martenawei 47 te Koarnjum is de schuur vervangen. De investering bedraagt € 8.733.
 
Beide vermogens mutaties zijn ten gunste resp. ten laste van de kapitaal rekening geboekt.  De kapitaal rekening ultimo 2018 bedraagt € 172.477 (Ultimo 2017 was dit € 30.034)

 
 
 
 
terug