zondag 17 oktober 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. J. Bakker
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Organist: Marinus Holwerda

Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Na de dienst koffie met taart.

Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

In de kerkdienst van zondag  17 oktober 2021 zal de bevestiging/herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Onderstaand hun namen en functies:

Bevestiging/herbevestiging van nieuwe ambtsdragers:

ouderling-voorzitter: dhr. Jaap Osinga (herbevestiging)  
ouderling-scriba: mw. Rina Sijtsma (bevestiging)
  
pastorale ouderlingen: dhr. Feike Kuipers (herbevestiging)
mw. Marleen Kamminga (bevestiging)

ouderling-kerkrentmeester:
mw. Betty Tamminga (herbevestiging)

Herbevestiging van aanwezige ambtsdragers:
jeugdouderling: mw. Jacoba Gerritsma
diaken: mw. Rika Kuiphof, dhr. Rintsje Feenstra,
mw. Wietske Ketellapper 

mw. Marijke de Roo wordt kerkrentmeester.

Eventuele bezwaren tegen deze bevestiging kunt u doorgeven aan scriba Fokje Swierstra, scriba.bkj(at)hotmail.com

In deze dienst zal afscheid genomen worden van:
notuliste                           mw. Fetty Boorsma
voorzitter                          dhr. Wijtse Kemker
scriba                              mw. Fokje Swierstra
ouderlingen                       mw. Fetsje van der Werff
                                        mw. Margreet Holwerda
                                        mw. Willie Stienstra
ouderling-kerkrentmeester   mw. Marijke de Roo
kerkrentmeester                 mw. Betty Tamminga
 

terug