zondag 23 augustus 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. M. Hulzebos
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Organist: Anne Minnema-Orgelspel

-Mededeling ouderling van dienst

-Lied 213: 1, 2, 5 Morgenglans der eeuwigheid

1
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.
 

-Stilte, votum en groet
-Kyrië en gloria: Lied 281 Wij zoeken hier uw
1
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
2
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

4
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

6
De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

7
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

10
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

-Inleiding op de lezingen

-Gebed bij de opening van de bijbel

-Schriftlezing: 1 Koningen 3: 4 – 12

https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc

- Schriftlezing: Mattheus 13: 44 – 52

-Lied 314: 1 en 2 Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeengekomen
1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

-Preek
Tijdens de preek filmpje  https://www.youtube.com/watch?v=vF1TZONk1OU

-Na de preek: filmpje KiA https://vimeo.com/418479672

-Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

-Slotlied: 418: 1 en 2 God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven
1
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
2
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

-Zegen
Hear wês mei úsUitgangscollecten:
1. Diaconie
2. Kerk
3.

terug