zo 6 sep 2020  om 09:30
Voorganger: Dhr. R. Colijn
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Organist: Ernst Panstra




-Mededelingen door de dienstdoende ouderling

I.VOORBEREIDING

-Gemeente gaat staan

-Aanvangslied gezang 704: 1,2

1
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

-Bemoediging en groet
 Gemeente gaat zitten

-Drempelgebed

-Vervolg aanvangslied gezang 704: 3
1
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.


-Kyriëgebed

-Loflied gezang 405: 1,2,3
1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.
2
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwer engelen, onvolprezen Heer.

3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
 
 


II.DIENST VAN HET WOORD

-Gebed om verlichting met de Heilige Geest (of Gebed van de zondag)

-Lezing 1 samuel 3: 1-10

Luisterlied : Wees stil voor het aangezicht van God - Sela

-Verkondiging: hoor je mij?

-Zingen abba Vader lied 886
1
Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
May my will forever be
evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.


III.DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

-Voorbeden -  Stil gebed -  Onze Vader

IV. HEENZENDING EN ZEGEN

-Slotlied gez. 675: 1
1
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!


-Zegen

Na de zegen zingen we lied 416, vers 1:
Hear wês mei ús oant in oare kear
Wol oant wersjen oer ús weitsje
Lit gjin kwea ús rigen reitsje
Hear wês mei ús oant in oare kear


Uitgangscollecten:
1. Diaconie
2. Kerk
3. Youth for Christ

terug