Nieuwsbrief Classis juni 2021 Nieuwsbrief Classis juni 2021
Classicale Vergadering 16 juni 2021
Na lange tijd – de laatste ontmoeting was in februari 2021 – troffen de afgevaardigden van de Ringen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht. Al zat ieder in de kerkzaal van De Fontein in Leeuwarden keurig op afstand van de ander, we waren weer samen!
Anders dan in de laatste (bijna) anderhalf jaar kon de agenda nu weer zonder mailwisseling worden afgewerkt.

Protocol Kleine Gemeenten
Classispredikant ds. Beekman zette het landelijke PKN-rapport Lichter Ingevuld om in een beleidsdocument voor de classis Fryslân. Aanleiding voor het Protocol zijn de zorgen die overal in Fryslân worden geuit.
De Classicale Vergadering aanvaardde het ‘Protocol Versterking kleine en kwetsbare gemeenten’
als classicaal beleidskader aanvaard.
Overigens stelde ds. Beekman ook een ‘gemeenteversie’ op (‘Als een kleine
gemeente kwetsbaar wordt’), die voor kerkenraden en gemeenteleden is bedoeld. Soms zijn kleine gemeenten kwetsbaar geworden. Zij twijfelen eraan of zij nog veel langer kunnen blijven bestaan op de wijze waarop zij dat tot nu toe gedaan hebben. Voor deze kwetsbare gemeenten heeft de classis dit stuk geschreven. Het is bedoeld om de kwetsbare gemeenten te helpen gemeente te blijven, al dan niet door te gaan samenwerken met andere gemeenten, of zich bij andere gemeenten aan te sluiten.
U vindt de tekst op onze website www.classisfryslan.nl

Consideratie Geestelijke Verzorging
Anders dan de kerkorde voorschrijft, waren voor dit agendapunt niet de plaatselijke gemeenten uitgenodigd. De geldende Covid-beperkingen lieten dat niet toe.
Met kennisneming van de reacties vanuit de gemeenten vormde de classicale vergadering zich een oordeel. De uitspraak van de Classicale Vergadering Fryslân is intussen naar Utrecht verzonden.
Uitspraak classicale vergadering Fryslân 16 juni 2021
In haar bijeenkomst van 16 juni 2021 stemt de classicale vergadering Fryslân in met de voorgestelde wijzigingen in ordinantie 3-13 en 3-23.
Wel vindt zij zowel in 3-13 als 3-23 de toevoeging nodig: om vermenging van geestelijke verzorging en pastorale zorg te voorkomen is het uitgesloten dat een geestelijk verzorger werkt in het gebied waarbinnen deze pastorale verantwoordelijkheid heeft .
Tenslotte constateert de classicale vergadering Fryslân dat de brief dd. 26 februari 2021 waarin om consideratie werd verzocht, dermate breedvoerig was en zo formeel van taalgebruik dat veel kerkenraden de reden/achtergrond van de wijziging niet (her)kenden en de vraag om een reactie – pas aan het eind verwoord - niet meer bereikten…

Nieuwe Ringen
In de Ring Buitenpost is vanuit de gemeenten een verdeling in vier regio’s ontstaan:
Kollum-Buitenpost, Buwekleaster, Burgum en Vijversburg. Het BMCV beschouwde hen aanvankelijk als sub-ringen, maar de classicale vergadering heeft hen nu formeel als Ringen erkend. De verkiezingsregeling van de classis Fryslân is aangepast en elk van die vier Ringen kan nu één afgevaardigde naar de CV afvaardigen.

Jaarrekening 2020 en begroting 2021
Per mail waren de stukken al eerder ‘behandeld’ maar de formele goedkeuring liet op zich wachten. Op 16 juni gingen de afgevaardigden unaniem akkoord met de jaarcijfers over 2020 en stemden ze in met de begroting voor 2021.

Protocol afstemming van de solvabiliteitsverklaring
Om gemeenten en kerkenraden op weg te helpen bij hun beroepingswerk heeft het BMCV in overleg met het CCBB de route uitgezet - weer een protocol genoemd
.
Wilt u inschatten hoeveel tijd er verloopt tussen vacant raken en een nieuwe predikant beroepen, dan is het goed te bedenken wat er allemaal aan de orde is!

Kleine evaluatie ‘classis in coronatijd’
Unaniem klonk grote waardering voor de Coronabrieven van classispredikant ds. Beekman. De meningen liepen echter uiteen waar het ging over de (on)wenselijkheid van online-vergaderen als classicale vergadering. Waar de een de voorkeur gaf aan de werkwijze van de Generale Synode (vergaderen met beeldschermen) en de gevolgde werkwiize van de classis (agendapunten afhandelen per mail) liever niet had gezien, was de ander verheugd dat tenminste de classis schermvrij werkte.

Omrop Fryslân en kerkdiensten
Blijft Omrop Fryslân kerkdiensten uitzenden? De rechtstreekse betrokkenheid van de PKN-classis is al enige tijd ten einde, er is een interkerkelijke werkgroep die de organisatie op zich heeft genomen. Van PKN-zijde maken daar twee mensen deel van uit. Bekend is dat er in elk geval tot eind 2021 nog diensten worden uitgezonden. Over een vervolg loopt overleg met de Omrop.

Nieuwe preses classicale vergadering
Al bij zijn herverkiezing in 2020 gaf preses ds. Jaap Vlasblom aan in 2021 afscheid te willen nemen van zijn taak in de classis. ‘Ook voorgangers moeten voorbijgangers zijn’ merkte hij nu op bij de mededeling dat hij niet alleen met een gerust geweten als preses zou vertrekken maar ook Fryslân zou verlaten om in Zuid-Holland predikant te worden.
De verkiezing van een nieuwe voorzitter vroeg weinig tijd. Kandidaat was ds. E.J.M. (Ellen) Peersmann; zij werd bij acclamatie verkozen tot preses van de classis Fryslân.
Met grote dank voor zijn inzet voor de classis nam ds. Peersmann de voorzittersrol over van ds. Vlasblom. Hij gaat de geschiedenis ia als de eerste preses van de classis Fryslân!
terug